Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

 

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ได้ให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน
งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (CSSA)
 August 20, 2018 - August 22, 2018
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร challenger เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

f t g m