Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

งานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

 

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ได้ให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน
งานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (SAAT)
 ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

f t g m