Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

หน้าหลัก

"ไอรีจิส ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วมากกว่า 400 Events"การันตีคุณภาพได้จาก ลูกค้าองค์กรขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ที่เลือกใช้บริการของเรา ตัวอย่างผลงานออกแบบบางส่วนจากทีม Info-Graphic ที่ออกแบบ Banner งานให้ฟรีสำหรับลูกค้าของเรา

 

 


     ในปัจจุบัน หลายองค์กรมีการจัดประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ จัดฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการหรือการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายในการเตรียมการ ทั้งในเรื่องวิทยากร เนื้อหา หลักสูตร ห้อง สถานที่จัด อาหารว่าง การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ระบบรีจิสดอทเอไอ (Regist.ai) เดิมชื่อระบบไอรีจิส (i-Regist) เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนา ฝึกอบรม หรือการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดรับลงทะเบียน Online  ให้กับผู้ที่สนใจได้ สามารถติดตั้งและใช้งานฐานข้อมูลร่วมกับเว็บไซต์องค์กร เช่น Joomla, Wordpress อีกทั้ง ระบบยังรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

   • สำหรับผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการหรือหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ๆได้แบบไม่จำกัด สามารถเพิ่มลดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัด ค่าใช้จ่าย ค่าสมัครสมาชิก ค่าลงทะเบียน ห้องที่จัด สามารถกำหนดจำนวนคนที่รองรับได้ สามารถกำหนดประเภทอาหารให้ผู้ลงทะเบียนเลือก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน การลงทะเบียนแบบกลุ่ม และการพิมพ์รายงานต่างๆ ก็สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น รายชื่อสมาชิก รายชื่อผู้ลงทะเบียน ใบเซ็นชื่อ ป้ายชื่อคล้องคอ หนังสือรับรอง และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

 

   • สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป จะสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลโครงการที่เปิดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสามารถสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรที่สนใจภายในระยะเวลาที่ผู้จัดทำกำหนดไว้ การพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อนำไปชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร หรือชำระผ่านบัตรเครดิต การแจ้งหลักฐานการโอนเงิน การพิมพ์แบบฟอร์มใบตอบรับการลงทะเบียน พร้อมรับ QR Code สำหรับใช้สแกนเข้าร่วมงาน อีกทั้ง การตรวจสอบผลการลงทะเบียนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 

 

Youtube Channel : i-Regist By IGENCO

 

 

               

                

 

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

Welcome

 

i-Regist is a Web-based Registration Management System, The general users or members can be use one stop service for registration.  Administrator can add unlimited projects/events and manage based data such as Member Type, Rate, Service Charge, Room, Places etc.  The system can install within your website (Joomla, WordPress or Drupal).

Features for Admin 

 • Setup based data such as Member Type, Fee, Place, Room, Course, Service Charge, Food Type etc.
 • Multi-Languages Supported
 • Member Profile Record
 • Create unlimited Project or Event
 • Banner
 • Group registration by using excel loader
 • Approve New Member / Renew
 • Confirm registration
 • Print the Report such as Name Card, Attendee name list, Invoice, Receipt, Certificate etc.
 • Link the Google Map / Google Form
 • Summary Cash Flow by Projects

 

Features for Member or General Users

 • Application Member (Self Service)

 - Apply

-  Edit profile

-  Print the invoice

-  Change password

-  Forgot password

-  Member card

 •  Registration (Self Service)

- Pre-Registration

- Walk-in Registration

- Ticket (Send via SMS or Email, Capture Screen to Gallery of the SMART Phone, Append to Google Carlendar)

- Upload pay-in slip or Credit Card and Print the invoice

- Group Registration by using excel loader

 • Check-in

- Check-in by Event

- Scan QR Code or Say Check-in (Voice Command)

- Lucky Draw (Maximum 50 rewards per one random, Sending SMS to Lucky Persons)

 • Checking

- Query registration history

- Payment confirmation

- Edit name and address for printing their receipt

- Print registration details (with QR Code)

 • Payment

- Bank Transfer

- PromptPay

- Credit Card

 

Youtube Channel : i-Regist By IGENCO

 

Our Past Events

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
f t g m